Skip links

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ‘AppOne’

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, factuur en overeenkomst tussen AppOne en een Wederpartij, hierna te noemen “Klant”, waarop AppOne deze voorwaarde van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarde niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de overeenkomsten met AppOne, voor de uitvoeren waarvan door AppOne derden te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van AppOne.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. AppOne en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien AppOne niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat AppOne in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Prijs en aanbieding

 1. Alle vermeldingen van prijzen van AppOne zijn exclusief BTW en zal bij het maken van het factuur alsnog worden doorberekend naar de Klant.
 2. Kortingen die door AppOne worden gegeven worden afgetrokken van de productprijs exclusief BTW.
 3. In de totaalprijs zijn de kosten voor de producten verwerkt inclusief BTW.
 4. BTW bedraagt aller tijden 21%, tenzij anders aangegeven.
 5. AppOne behoudt zich het recht om ieder jaar op 1 januari de tarieven aan te passen op basis van de inflatie. De hoogte hiervan wordt bepaald door de Consumentenprijsindex oktober van het CBS.

 

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen AppOne en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant AppOne derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. AppOne dient daarbij een redelijk termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. AppOne heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. AppOne is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan AppOne de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien AppOne gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomt, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan AppOne ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. AppOne zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is AppOne gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen AppOne bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarde, daaronder begrepen het alsdan te bepaalde tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van AppOne op en is voor de Klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan AppOne een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaak.
 10. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens AppOne gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van AppOne daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien AppOne bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is AppOne onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. – Indien de prijsstijging het is gevolg van   een wijziging van de overeenkomst; – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een  aan AppOne toekomende bevoegdheid of  een op AppOne rustende verplichting  ingevolge de wet; – In andere gevallen is de Klant gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij AppOne alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. AppOne is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: – de Klant de verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst AppOne ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen; – de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; – indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van AppOne kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke condities zal nakomen, is AppOne gerechtigd de overeenkomst te ontbinden; – indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in de redelijkheid niet van AppOne kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is AppOne gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden is de, door de Klant betaalde, aanbetaling niet terug te vorderen.
 4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het AppOne vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van AppOne op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar volgens de regeling die staat vermeld in lid 3. van dit artikel.

 

Artikel 5 Overmacht

 1. AppOne is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop AppOne geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AppOne niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. AppOne heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat AppOne zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. AppOne kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien AppOne ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AppOne gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Indien AppOne verhinderd is door Apple, RIM, Google of Microsoft vanwege onderhoud e.d. geldt dit als overmacht.
 6. AppOne stelt de Klant op te hoogte van deze hinder.

 

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door AppOne aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door AppOne aangegeven.
 2. Voor de aanvang van de werkzaamheden dient er een aanbetaling door de Klant te worden gedaan, welke 30% van het totaal bedrag bedraagt.
 3. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd. De rente wordt als aanmaningskosten in rekening gebracht.
 4. De hoogte van de aanmaningskosten worden berekend volgens het, door de Wet bepaalde, percentage.
 5. AppOne kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. AppOne kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien AppOne echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door AppOne in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van AppOne totdat de Klant alle verplichtingen uit de met AppOne gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door AppOne geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van AppOne veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om AppOne daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door AppOne te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. AppOne kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 14 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door AppOne verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.
 3. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van AppOne daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. AppOne is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat AppOne is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. AppOne is niet aansprakelijk voor de zowel directe als indirecte schade die is ontstaan door een fout in de applicatie.
 3. Indien AppOne aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van AppOne beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. AppOne is niet aansprakelijk voor vertraging van het plaatsen van de app die wordt veroorzaakt door Apple, Google of Microsoft.

 

Artikel 10 Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Appone en de door AppOne bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Klant AppOne van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 11 Geheimhoudingsplicht

 1. AppOne heeft de plicht alle versterkte gegevens waaronder persoonsgegevens, en wachtwoorden intern te houden.
 2. AppOne zal de gegevens niet verkopen of beschikbaar stellen aan derden partijen.
 3. De Klant kan eisen dat AppOne een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
 4. Bij een, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, ondertekende geheimhoudingsverklaring zal dit artikel te komen vervallen.

 

Artikel 12 Vindplaats en wijziging voorwaarde

 1. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met AppOne.
 2. Deze voorwaarde worden gepubliceerd op de website van AppOne, die te vinden is op www.appone.nl.
 3. Deze voorwaarden kunnen bij AppOne worden opgevraagd op papier.
 4. AppOne heeft het recht deze voorwaarde, zonder vooraf kennis te geven, te wijzigingen en van toepassing te laten zijn op toekomstige overeenkomsten.

 

Gewijzigd: 10 oktober 2017

Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren. Lees erover in onze Privacy Policy.